ป้ายกำกับ: คสล.

คสล. ย่อมาจาก โครงสร้างเหล็ก คสล. หมายถึง โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) คำย่อภาษาไทยคือ “คสล.” หากเขียนว่า “ค.ส.ล.” จะหมายถึง “คอนกรีตเสริมเหล็ก” คำว่า “คสล.” เป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งหมายถึงโครงสร้างใด ๆ ก็ตามที่ประกอบจากเหล็กรูปพรรณที่มีภาคตัดกลวงหรือตัน ท่อที่มีค่าหน่วยแรงดึงคลากไม่เกิน 690 เมกาปาสกาล (7,036 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และจะต้องมีความหนาในทุกส่วนภาคตัดไม่น้อยกว่า…

อ่านเพิ่มเติม