ป้ายกำกับ: พรบ.โรงงาน 2562

#Update #กฎหมายใหม่ พรบ.โรงงาน คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่จากเดิมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ “โรงงาน” เป็นอาคารสถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือ กำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้แต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม” ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “โรงงาน”…

อ่านเพิ่มเติม